VVA stopt per 30 september, wettelijke verplichte gegevensuitwisseling blijft.

Met ingang van 30 september 2022 stopt de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA), de voorziening waarmee scholen en gemeenten gegevens over leerlingen die de overstap maken van het vmbo, pro, vso en vavo naar het mbo kunnen uitwisselen. Het ministerie van OCW heeft, in samenspraak met de VNG, MBO-Raad, VO-Raad en Ingrado, hiertoe op 30 juni jl. besloten, op basis van onderzoek door KBA Nijmegen. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo blijft wel bestaan.

VVA stopt na onderzoek

De VVA had tot doel jongeren in de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo in beeld te houden. In de praktijk blijkt de VVA te weinig aan dit doel te kunnen beantwoorden en sluit de voorziening in onvoldoende mate aan op de behoeften van de gebruikers. Om te kunnen besluiten over de toekomst van de VVA heeft het ministerie van OCW in maart van dit jaar de opdracht gegeven aan KBA Nijmegen om de werking en het gebruik van de VVA te onderzoeken en op basis hiervan aanbevelingen te doen voor de toekomst van VVA.

Op basis van dit onderzoek heeft OCW in samenspraak met de Stuurgroep, ondanks de inzet van alle betrokkenen en gebruikers, het besluit genomen om de VVA met ingang van 30 september te staken met behoud van de wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die overstap maken van het vmbo naar het mbo. De Stuurgroep beseft dat er veel werk is verzet om VVA tot een succes te maken, maar vindt geen houvast in het onderzoeksrapport van KBA om door te gaan met de voorziening.

Het rapport ‘Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’ kunt u downloaden op www.vo-raad.nl/vva

Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?

Het besluit van de stuurgroep betekent:

  •          De uitwisselingen van gegevens via de VVA over leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo vervalt per 30 september 2022.
  •           De wettelijke verplichting voor vo-scholen, VSO-scholen en Praktijkscholen, mbo-instellingen en gemeenten voor het uitwisselen van gegevens over leerlingen die zich aanmelden bij het mbo blijft bestaan. De verplichting om deze gegevensuitwisseling via de VVA te doen, vervalt. Regio’s kunnen hiervoor gebruik blijven maken van regionale overstapsystemen en behouden hun vrijheid om zelf te kiezen welk systeem zij hiervoor willen gebruiken.
  • Om ook de leerlingen in beeld te houden die overstappen van de ene regio naar de andere regio, wordt onderzocht of landelijke afspraken tussen overstapsystemen kunnen worden gemaakt. OCW gaat hiervoor in overleg met de vier aanbieders van regionale administratiesystemen en met de andere betrokken partijen (RMC-regio’s, vo-scholen, mbo-instellingen, gemeenten). OCW streeft ernaar partijen in het najaar te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.

      Met de vier RMC-regio’s die nu geen gebruik maken van een regionaal overstapsysteem wordt door OCW contact opgenomen.

Waar kunnen scholen, gemeenten en regio’s terecht met vragen over het stoppen van de VVA? Voor ICT-technische vragen kunt u terecht bij de leverancier van ICT-overstapsystemen of bij het koppelpunt.

Voor inhoudelijke vragen over het stoppen van de VVA of de wettelijke verplichting tot gegevensuitwisseling kunt u terecht bij Coöperatie Mbo-voorzieningen:

Inge Meere, algemeen manager, email i.meere@mbovoorzieningen.nl, telefoon 06-59812005.

 

Over VVA:

De gegevensuitwisseling over potentiële mbo-leerlingen vindt plaats via de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Deze ICT-voorziening is ontwikkeld in opdracht van de VO-raad, de MBO Raad, de VNG, door respectievelijk Kennisnet (koppelpunt vo), Coöperatie MBO voorzieningen (koppelpunt mbo) en het Inlichtingenbureau (koppelpunt gemeenten), in afstemming met het ministerie van OCW

FAQ- wat betekent het stoppen met de VVA?

Bestaat er een verplichting om een ICT-systeem te gebruiken?

De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens blijft bestaan. De wijze waarop regio’s dat doen is vormvrij. De Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo zal zo aangepast worden dat gegevensuitwisseling niet meer via de VVA plaatsvindt.

Blijft de wettelijke verplichting bestaan om gegevens uit te wisselen over leerlingen die de overstap van vmbo naar mbo maken?

Het gebruik maken van de VVA is per 30 september 2022 niet meer mogelijk. Echter de wettelijke verplichting om gegevens uit te wisselen blijft bestaan.

Hoe gaat ocw komen tot duidelijkheid rondom de privacy vragen?

Het is belangrijk dat gegevensuitwisseling volgens de geldende wet- en regelgeving gebeurt. Dit geldt nu al voor bestaande systemen, waarin deelnemende partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Om tegemoet te komen aan de wens om meer duidelijkheid, komt er vanuit OCW een initieel voorstel welke besproken gaat worden in verschillende juridische gremia. Hierna zal deze in gesprek met de verschillende overstapsystemen, scholen en gemeenten verder verfijnt worden. Dit zal in september/oktober plaatsvinden.

Hoe is de besluitvorming over het stoppen van VVA tot stand gekomen?

De VVA werd opgezet om vanuit een publieke voorziening een beperkte, wettelijk vastgelegde set van gegevens tussen scholen en gemeenten uit te kunnen wisselen over leerlingen die de overstap maken van vmbo naar mbo.

In de praktijk bleek de voorziening in de huidige opzet onvoldoende aan de behoeften van de scholen en gemeenten te voldoen. De gesprekken die de projectgroep voerde met gemeenten, scholen en RMC’s bevestigden dit beeld.

Teneinde een besluit te kunnen nemen over de toekomst van VVA is in opdracht van het ministerie van OCW door KBA Nijmegen onderzoek verricht. Dit heeft vier scenario’s voor doorontwikkeling opgeleverd.

De stuurgroep heeft op aangeven van het ministerie van OCW op 30 juni besloten om scenario 4b te kiezen. In dit scenario kunnen regio’s gebruik blijven maken van hun regionale overstapsysteem, die op veel terreinen aan de behoefte van gebruikers voldoet. Ook behouden zij de vrijheid om te kiezen welk systeem zij willen gebruiken. Om ook de leerlingen in beeld te houden die overstappen van de ene regio naar de andere regio, wordt onderzocht of landelijke afspraken tussen overstapsystemen kunnen worden gemaakt.

Alle onderzochte scenario’s kunt u nalezen in het Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden 

Met welke regio’s gaat OCW in gesprek?

OCW gaat eerst met de vier overstapsystemen in gesprek. Daarna willen we een bijeenkomst organiseren voor regio’s. Welke vorm dit krijgt is nog niet besloten, dat hangt af van wat de situatie op dat moment is en welk doel we met de bijeenkomst hebben. Uitgangspunt is wel dat dit breed toegankelijk is.

Stopt ook het mbo koppelpunt?

Nee, het mbo koppelpunt blijft, tot nader order, gewoon functioneren. Deze doet namelijk ook meer dan alleen VVA berichten. Het zorgt ook voor het statusoverzicht van een CAMBO aanmelding en het inzicht in meervoudig aanmelden.

Waar kan mijn school/gemeente/RMC terecht met vragen over het stoppen van de VVA?

Voor (ICT-)technische vragen over het stoppen van de VVA kunt u terecht bij het koppelpunt waarop u bent aangesloten.

Voor inhoudelijke vragen over het stoppen van de VVA kunt terecht bij

Inge Meere, Algemeen Manager, Coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.,

Telefoon 06-59812005 email: i.meere@mbovoorzieningen.nl

Wanneer stopt de VVA?

De VVA stopt per 30 september 2022.

Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?

De gegevensuitwisseling met de VVA stopt per 30 september 2022. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen blijft bestaan.

Scholen, gemeenten en RMC’s blijven gebruik maken van de regionale systemen waarmee zij nu werken.  In overleg met de leveranciers van regionale systemen, scholen en gemeenten wordt onderzocht of er landelijke afspraken gemaakt kunnen worden over uitwisseling van gegevens over de leerlingen die overstappen van de ene regio naar de andere regio.

Met vier regio’s die nu geen gebruik maken van een regionaal overstapsysteem wordt door OCW contact opgenomen.

Wat moet ik als school/gemeenten/RMC doen om de VVA in mijn huidige leerlingadministratiesysteem uit te zetten?

Uw leverancier is op de hoogte van het stoppen van de VVA. U kunt hiervoor contact opnemen met de leverancier van uw leerlingadministratiesysteem.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Tot nu toe werden gegevens van leerlingen die de overstap van vmbo naar mbo maken uitgewisseld via de VVA en in de meeste RMC-regio’s via een regionaal systeem. Met ingang van 30 september kan dit niet meer via de VVA. Scholen en gemeenten blijven gebruik maken van regionale systemen om gegevens uit te wisselen.

Wordt de wet en de regeling ook aangepast en zo ja wanneer?

OCW moet inderdaad de regeling gegevensuitwisseling aanpassen omdat gestopt wordt met de VVA. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met overstapsystemen en de regio’s, zullen we bekijken wat nodig is om op te nemen in de regeling. We kunnen nu nog niet zeggen of, en zo ja, hoe de set aan gegevens verruimd wordt omdat we hier eerst met elkaar over in gesprek willen gaan.