MBO koppelpunt 2.0

Na het stoppen van de VVA hebben we goed nagedacht over hoe we het beste om kunnen gaan met de plicht als mbo-scholen om alle aanmeldstatussen beschikbaar te stellen. Niet omdat de wet dit zegt, maar omdat we met elkaar de noodzaak zien om daadwerkelijk geen leerling te missen, alle leerlingen te zien en ze naar een juiste vervolgstap te begeleiden. We hebben al een koppelpunt welke gevoed wordt door alle student Informatie Systemen van alle mbo-scholen in Nederland. Het zou zonde zijn om alle geld en tijd die de scholen en de SIS-leveranciers erin hebben gestoken zomaar te ontmantelen. Gelukkig vonden we een goede manier om alles te hergebruiken en een landelijk koppelpunt aan te kunnen bieden. In plaats van het aan de overige koppelpunten door te sturen slaan we het nu op een, zeer veilige, manier op zodat we dit beschikbaar kunnen stellen aan de overstapsystemen. Denk hierbij aan een Voroc, Digidoor en Intergrip. Deze partijen kunnen daardoor een beeld krijgen van alle aanmeldstatussen van de mbo’s in Nederland. Niet alleen dat persoon x is aangemeld of ingeschreven, maar ook bij welke instelling welke opleiding gaat doen. Dat is dus goed nieuws. De huidige status is dat we nu de database aan het vullen zijn vanuit de Student Informatie Systemen. De landingsplek is nu klaar. We zijn nu bezig om het “endpoint” te bouwen waarom de overstap systemen kunnen koppelen. We hopen dat we nog dit aanmeldjaar de eerste systemen kunnen koppelen. Dit jaar zien we het echt als aanvulling en leermomenten om volgend aanmeldjaar een 100% betrouwbare voorziening te hebben waardoor elk overstap systeem van iedere leerling (nog geen student 🙂 ) de juiste informatie kan bieden en de scholen kunnen inschatten of deze persoon op de juiste plek zit. We willen geen leerling missen en ook nog alle leerlingen op de meest passende plek zien te krijgen. Met elkaar moet dat lukken! 

OCW is druk bezig om de regeling waarop de VVA gebaseerd is opnieuw vorm te geven zodat we kunnen bieden waar de scholen behoefte aan hebben. Ook hierin zoveel dank voor het meedenken.

Kortom mooie stappen waar iedereen zijn voordeel mee kan doen is ontstaan uit de moeilijke beslissing van de stuurgroep om te stoppen met de VVA. Eerst met de handen in het haar, en we moeten toegeven een beetje boos, maar wat er nu staat zijn we zo trots op en het heeft de potentie om echt goed te gaan werken. Korte lijntjes en veel energie. Wil je meer weten, heb je nog mooie ideeën of andere feedback neem dan even contact op met Inge 06-59812005  of via de mail i.meere@mbovoorzieningen.nl.

Voor nu is het voldoende om via je gebruikelijke routes de gegevens uit te wisselen en hiermee voldoe je aan de wet ook al is het zicht beperkt tot jou regio. Zo snel als het, veilig, kan worden de landelijke statussen beschikbaar. 

Voor de regio’s zonder overstapsysteem worden nog gesprekken mee gevoerd hoe we die het beste kunnen bedienen. Voor nu is de focus echter op het voorzien via de bestaande overstapsystemen. 

FAQ- wat betekent het stoppen met de VVA?

Bestaat er een verplichting om een ICT-systeem te gebruiken?

De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens blijft bestaan. De wijze waarop regio’s dat doen is vormvrij. De Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo zal zo aangepast worden dat gegevensuitwisseling niet meer via de VVA plaatsvindt.

Blijft de wettelijke verplichting bestaan om gegevens uit te wisselen over leerlingen die de overstap van vmbo naar mbo maken?

Het gebruik maken van de VVA is per 30 september 2022 niet meer mogelijk. Echter de wettelijke verplichting om gegevens uit te wisselen blijft bestaan.

Hoe gaat ocw komen tot duidelijkheid rondom de privacy vragen?

Het is belangrijk dat gegevensuitwisseling volgens de geldende wet- en regelgeving gebeurt. Dit geldt nu al voor bestaande systemen, waarin deelnemende partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Om tegemoet te komen aan de wens om meer duidelijkheid, komt er vanuit OCW een initieel voorstel welke besproken gaat worden in verschillende juridische gremia. Hierna zal deze in gesprek met de verschillende overstapsystemen, scholen en gemeenten verder verfijnt worden. Dit zal in september/oktober plaatsvinden.

Hoe is de besluitvorming over het stoppen van VVA tot stand gekomen?

De VVA werd opgezet om vanuit een publieke voorziening een beperkte, wettelijk vastgelegde set van gegevens tussen scholen en gemeenten uit te kunnen wisselen over leerlingen die de overstap maken van vmbo naar mbo.

In de praktijk bleek de voorziening in de huidige opzet onvoldoende aan de behoeften van de scholen en gemeenten te voldoen. De gesprekken die de projectgroep voerde met gemeenten, scholen en RMC’s bevestigden dit beeld.

Teneinde een besluit te kunnen nemen over de toekomst van VVA is in opdracht van het ministerie van OCW door KBA Nijmegen onderzoek verricht. Dit heeft vier scenario’s voor doorontwikkeling opgeleverd.

De stuurgroep heeft op aangeven van het ministerie van OCW op 30 juni besloten om scenario 4b te kiezen. In dit scenario kunnen regio’s gebruik blijven maken van hun regionale overstapsysteem, die op veel terreinen aan de behoefte van gebruikers voldoet. Ook behouden zij de vrijheid om te kiezen welk systeem zij willen gebruiken. Om ook de leerlingen in beeld te houden die overstappen van de ene regio naar de andere regio, wordt onderzocht of landelijke afspraken tussen overstapsystemen kunnen worden gemaakt.

Alle onderzochte scenario’s kunt u nalezen in het Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden 

Met welke regio’s gaat OCW in gesprek?

OCW gaat eerst met de vier overstapsystemen in gesprek. Daarna willen we een bijeenkomst organiseren voor regio’s. Welke vorm dit krijgt is nog niet besloten, dat hangt af van wat de situatie op dat moment is en welk doel we met de bijeenkomst hebben. Uitgangspunt is wel dat dit breed toegankelijk is.

Stopt ook het mbo koppelpunt?

Nee, het mbo koppelpunt blijft, tot nader order, gewoon functioneren. Deze doet namelijk ook meer dan alleen VVA berichten. Het zorgt ook voor het statusoverzicht van een CAMBO aanmelding en het inzicht in meervoudig aanmelden.

Waar kan mijn school/gemeente/RMC terecht met vragen over het stoppen van de VVA?

Voor (ICT-)technische vragen over het stoppen van de VVA kunt u terecht bij het koppelpunt waarop u bent aangesloten.

Voor inhoudelijke vragen over het stoppen van de VVA kunt terecht bij

Inge Meere, Algemeen Manager, Coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.,

Telefoon 06-59812005 email: i.meere@mbovoorzieningen.nl

Wanneer stopt de VVA?

De VVA stopt per 30 september 2022.

Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?

De gegevensuitwisseling met de VVA stopt per 30 september 2022. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen blijft bestaan.

Scholen, gemeenten en RMC’s blijven gebruik maken van de regionale systemen waarmee zij nu werken.  In overleg met de leveranciers van regionale systemen, scholen en gemeenten wordt onderzocht of er landelijke afspraken gemaakt kunnen worden over uitwisseling van gegevens over de leerlingen die overstappen van de ene regio naar de andere regio.

Met vier regio’s die nu geen gebruik maken van een regionaal overstapsysteem wordt door OCW contact opgenomen.

Wat moet ik als school/gemeenten/RMC doen om de VVA in mijn huidige leerlingadministratiesysteem uit te zetten?

Uw leverancier is op de hoogte van het stoppen van de VVA. U kunt hiervoor contact opnemen met de leverancier van uw leerlingadministratiesysteem.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Tot nu toe werden gegevens van leerlingen die de overstap van vmbo naar mbo maken uitgewisseld via de VVA en in de meeste RMC-regio’s via een regionaal systeem. Met ingang van 30 september kan dit niet meer via de VVA. Scholen en gemeenten blijven gebruik maken van regionale systemen om gegevens uit te wisselen.

Wordt de wet en de regeling ook aangepast en zo ja wanneer?

OCW moet inderdaad de regeling gegevensuitwisseling aanpassen omdat gestopt wordt met de VVA. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met overstapsystemen en de regio’s, zullen we bekijken wat nodig is om op te nemen in de regeling. We kunnen nu nog niet zeggen of, en zo ja, hoe de set aan gegevens verruimd wordt omdat we hier eerst met elkaar over in gesprek willen gaan.